1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Regio-Gnosis (εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Η αλληλεπίδραση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης με τον αέρα, το νερό, τη γη και το φως» (εφεξής Διαγωνισμός), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω τού διαδικτυακού τόπου «https://www.facebook.com/regiognosis/ «.

Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

4. Συνολική Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30η Ιουνίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 24:00. Συγκεκριμένα, o διαγωνισμός έχει 2 φάσεις. Κατά τη φάση 1 οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή από την 30η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31/08/2019 ώρα 24:00. Η φάση, από την 01η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 24:00 περιλαμβάνει την συλλογή των likes. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες και οι Φάσεις είναι διακριτές μεταξύ τους.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ή να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία θα πρέπει να κάνουν “like” στη σελίδα του Regio-Gnosis στο facebook. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με όσες συμμετοχές αυτός επιθυμεί. Διευκρινίζεται ότι ως «συμμετοχή» θεωρείται η αποστολή φωτογραφίας, μαζί με το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, με θέμα της επιλογής του συμμετέχοντα στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα (page), που διατηρεί σε αυτόν η Διοργανώτρια με την ονομασία «Regio Gnosis». Η αποστολή έκαστης φωτογραφίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από χρήστες/μέλη του ανωτέρω αναφερόμενου διαδικτυακού τόπου κατά το χρονικό διάστημα από την 30/06/2019 μέχρι και την 31/08/2019. Ειδικότερα, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει την/τις φωτογραφία/ίες του στην διαδικτυακή εφαρμογή του διαγωνισμού της σελίδας (page), που διατηρεί η Διοργανώτρια προκειμένου οι λοιποί χρήστες/μέλη της εν λόγω ομάδας να κάνουν like στη φωτογραφία που τους αρέσει (επιλέγοντας την ένδειξη «like» σε αυτήν). Ο καθένας μπορεί να κάνει like σε όποιες φωτογραφίες θέλει χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ψηφίσει τη φωτογραφία κάποιου άλλου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκαλούν φίλους να κάνουν like.

6. Δώρα.

Δώρο 1ου Νικητή: 1 επαγγελματική φωτογραφική μηχανή Canon 200D kit CEF-S 18-55 mm (Χορηγός ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. Λόγω εξάντλησης του συγκεκριμένου μοντέλου από την εταιρεία αντικαθίσταται η παραπάνω κάμερα με το μοντέλο » NIKON D5600 μαζί με Φακό AF-P 18-55mm VR » που είναι εφάμιλλων δυνατοτήτων και αξίας.

Δώρο 2ου Νικητή: 1 Ποδήλατο Ideal ( ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – IDEAL BIKES)

Δώρο 3ου Νικητή: 1 GoPro Hero 7 White Action Camera (Χορηγός Γέφυρα ΑΕ)

Δώρo 4ου Νικητή : 1 δωροεπιταγή public (Χορηγός Ξενοδοχείο Βυζαντινό),

Δώρο 5ου Νικητή : 1 δωροεπιταγή public (Χορηγός Discover Your Way).

Επιπλέον, η εταιρεία Achaia Clauss θα δώσει από μία φιάλη κρασί σε κάθε νικητή.

Το Regio-Gnosis διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του. Το Regio-Gnosis ή οι Διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών και Επιλαχόντων Διαγωνισμού. Ο χρήστης που θα έχει προβεί στις ανωτέρω υπό όρο 5 ενέργειες και η αναρτημένη από αυτόν φωτογραφία θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα likes (ενδείξεις «like»), μέχρι και την 12η νυκτερινή της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, θα αναδειχθεί ως ο νικητής του διαγωνισμού. Οι επόμενοι 4 νικητές θα προκύπτουν από τα επόμενα σε αριθμό likes. Διευκρινίζεται ρητά ότι με το πέρας της 12ης νυκτερινής της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, οι οποιεσδήποτε ενέργειες τυχόν μεταβάλλουν το μέχρι τότε αποτέλεσμα, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, ο δε διαγωνισμός θα θεωρείται οριστικώς περατωθείς, όλες δε οι ψήφοι (οι αναρτήσεις της ένδειξης «like»), που θα γίνονται μετά την πάροδο της ημερομηνίας (και ώρας) αυτής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η Διοργανώτρια θα πραγματοποιήσει την 04/10/2019 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.

Από τον παρόντα διαγωνισμό, θα αναδειχθούν επιπλέον δύο (2) επιλαχόντες πέρα των νικητών οι οποίοι θα είναι οι χρήστες που θα έχουν προβεί στις ανωτέρω υπό όρο 5 ενέργειες και η αναρτημένες από αυτούς φωτογραφίες θα έχουν συγκεντρώσει τις αμέσως επόμενες περισσότερες ψήφους από τους νικητές (ενδείξεις «like»), μέχρι και την 12η νυκτερινή της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, με σειρά προτεραιότητας ανάλογη με τον συνολικό αριθμό likes.

8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού καθώς και των δύο επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και οι παραπάνω θα ενημερώνονται από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στον Διαδικτυακό χώρο

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στο regiognosis@gmail.com, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον επιλαχόντα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώνεται η μεταβίβαση του δώρου σε αυτόν και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στο regiognosis@gmail.com, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε ο διοργανωτής θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισμό και θα εκδόσει σχετική ανακοίνωση με την απόφασή του.

Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζεται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και θα παραλαμβάνεται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Το Regio-Gnosis και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Regio-Gnosis, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Regio-Gnosis ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο regiognosis@gmail.com.

Ο Διοργανωτής έχει δυνατότητα χρήσης του φωτογραφικού υλικού του διαγωνισμού, μετά την χορήγηση σχετικής άδειας των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες προς τούτο εγκρίσεις και συναινέσεις των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο γενικό κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, που ισχύει από  25/05/2018.

12. Ειδικοί όροι Διαγωνισμού – Πνευματικά δικαιώματα. Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, η λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η φωτογραφία δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων. Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να αποστείλουν φωτογραφίες άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών). Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες, είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, απεικονίζουν κακομεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρμετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυμνό με παρουσία παιδιών, απεικονίζουν εντελώς γυμνά σώματα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες πράξεις, περιλαμβάνουν όπλα ή απομιμήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, περιλαμβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων, είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρμοστα ενδύματα ή στολίδια, v. οποιαδήποτε εμπορική /εταιρική διαφήμιση ή vi. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών. Κάθε παρόμοιο περιεχόμενο θα διαγράφεται και ενδέχεται να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αναρτήσαντα συμμετέχοντα.

Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα https://www.facebook.com/regiognosis/.  Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.